Fotografie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie

Facebook

Odkazy

 

Nemocnice Na Homolce

Oddělení cévní chirurgie

Oddělení cévní chirurgie bylo v Nemocnice na Homolce založeno v roce 1990. Za dobu své existence se profilovalo jako oddělení s celostátní a mezinárodní působností, které přijímá pacienty z celého území republiky a i ze zahraničí. Je největším specializovaným pracovištěm cévní chirurgie v České republice a školicím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Zároveň plní funkci superkonziliárního pracoviště pro případy závažných a komplikovaných angiochirurgických stavů. Toto pracoviště se dále podílí na školení českých a zahraničních lékařů v robotické cévní chirurgii a na výuce mediků 1. a 2. LF UK v Praze. Více než 70 procent kapacity činnosti oddělení tvoří operace řazené do kategorie náročných cévně rekonstrukčních výkonů.

Provádíme komplexní diagnostiku a chirurgickou léčbu onemocnění tepen a žil, zejména pak jejich zúžení či uzávěrů v důsledku aterosklerotických změn, poranění tepenného a žilního systému mimo oblasti koronárních tepen, vzestupné aorty a oblouku aorty, které tradičně patří kardiochirurgii. Škála zahrnuje operace větví oblouku aorty, operace hrudní a břišní aorty včetně výdutí, rekonstrukce tepen zásobujících nitrobřišní a retroperitoneální orgány a operace tepen zásobujících končetiny. Mezi nejpočetnější skupinu nemocných patří pacienti s nedokrevností dolních končetin, nedokrevností mozku při zúžení tepen zásobujících mozek krví a s aneurysmatickým postižením cévního řečiště. V oblasti výdutí operujeme pomocí endovaskulárních postupů (stengrafů) zhruba jednu třetinu z celkového počtu operací prováděných v celé ČR. V rámci miniinvazivních přístupů jsou prováděny torakoskopické hrudní sympatectomie, laparoskopické bederní sympatektomie a endoskopické operace žilních spojek. Od roku 2002 jsou též při operacích břišní aorty prováděny minilaparotomie, které představují podstatné zmenšení operační rány. Jako na jednom z mála pracovišť v České republice jsou některé výkony v aortoilické oblasti od roku 2003 prováděny laparoskopicky. K dalším novinkám patří operace křečových žil (varixů) radiofrekvenční metodou, která významně zkracuje délku hospitalizace

Od listopadu 2005 používáme v cévní chirurgii jako jedno z mála pracovišť na světě i robotický systém Da Vinci 1200. Robotická cévní operativa představuje zavedení špičkové technologie pro naše cévní pacienty. Robotický tým cévního oddělení vypracoval vlastní operační postupy pro robotické cévní operace a provádí celou škálu operací v oblasti aorty a pánevních tepen, které jsou na našem pracovišti již používány prakticky běžně. Dosud bylo provedeno přes 150 robotických cévních výkonů, což představuje v této oblasti světovou špičku a řada robotických operací byla uskutečněna ve světové premiéře. Naše zkušenosti přejímají nejen tuzemská, ale i zahraniční pracoviště. Podíleli jsme se na zaškolení lékařů z Brna, ale i v Mephisu (USA), kde byla pod vedením prim. doc. MUDr. Petra Štádlera, PhD., provedena první robotická cévní operace. O naši robotickou operativu je velký zájem nejen doma, ale i v zahraničí, o čemž svědčí množství našich přednášek a publikací na mezinárodní úrovni, ale i žádost o ukázkovou robotickou operaci, která byla provedena v jihokorejském Soulu v roce 2008 a o rok později v Moskvě. V současné době je velmi aktivní spolupráce s Methodist Hospital, Texas Medical Center v americkém Hostonu a plánuje se opět naše aktivní účast při spuštění robotického programu v této nemocnici.

Ambulantní složka zajišťuje záchyt pacientů a jejich úvodní fyzikální a laboratorní vyšetření, základní přístrojové vyšetření a plánování složitějších vyšetřovacích postupů a trvalé pooperační sledování. Odeslat pacienta do naší ambulance může obvodní lékař, nebo jakýkoli specialista. Angiografické vyšetření a endovaskulární léčba jsou zajištěny ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením během jednodenního pobytu pacienta na našem lůžku. Většinu ostatních vyšetření, jako je CT, MR, PET, sono apod., lze provést i ambulantně; pro mimopražské nebo špatně pohyblivé pacienty s obtížnou dopravou sdružujeme vyšetření do krátkodobých diagnostických hospitalizací. Současně během diagnostické hospitalizace nebo i ve spojení s jiným ambulantním vyšetřením provádíme interní předoperační vyšetření. Po shromáždění výsledků vyšetření probíhá tzv. indikace, tedy rozhodnutí o dalším postupu léčení. Podle typu vhodného operačního řešení a podle naléhavosti léčby je pacient zařazen do operačního programu a pozván na operaci sekretářkou oddělení v patřičném předstihu.

Pokud není operační řešení indikováno, doporučujeme následnou vhodnou konzervativní medikamentózní léčbu buï na našem lůžkovém oddělení (jedno nebo dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), nebo ve spádovém chirurgickém či interním zařízení.

Můžeme se pochlubit sehraným týmem zkušených profesionálů: kvalifikovaných lékařů - chirurgů, internistů, anesteziologů, kardiologů, neurologa a lékařů intenzivní péče ve spolupráci s oddělení ARO, specializovaných sester pro péči na standardních lůžkových odděleních a na odděleních intenzivní pooperační péče. Naše operační sály a intenzivní jednotky jsou vybaveny nejmodernější přístrojovou technikou. Naše služby jsou k dispozici všem pacientům bez ohledu na bydliště, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

 

Nemocnice na Homolce, Homolka Premium Care, Nemocnice Na Homolce - cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce - kardiochirurgie